Key points

  • Gemeenten verschuiven zorgkosten naar de Wet langdurige zorg en institutionele beleggers overhandigen aanbevelingen over zorgvastgoed
  • Vergoeding zorginstellingen voor vastgoed verhoogd met duurzaamheidsopslag; verduurzaming voor ziekenhuizen voor één op de vier problematisch
  • Wachtlijsten langdurige zorg stabiel in derde kwartaal maar instellingen ouderenzorg lijken uitbreidingsopgave niet te gaan realiseren
  • Gering aantal beleggingstransacties in derde kwartaal; aanvangsrendementen zorgvastgoed stabiel of licht gedaald

Gemeenten verschuiven zorgkosten naar de Wet langdurige zorg

Uit onderzoek blijkt dat de financiële positie van gemeenten van invloed is op de uitstroom naar de Wet langdurige zorg. Voor gemeenten is het financieel aantrekkelijk als burgers zo min mogelijk zorg gebruiken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zo veel mogelijk een beroep doen op collectief gefinancierde zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Betere financiële prikkels en een vermindering van de overlap bij zorgdomeinen kunnen kostenverschuivingen tegengaan. Beleggers kunnen met vernieuwende woonzorgproducten bijdragen aan het terugdringen van de kosten van de Wmo.

KLAASJE ZEVENSTER - AMSTELVEEN

Bron: Syntrus Achmea

*buurtrestaurant BijKlaasje in een complex voor intramurale en extramurale ouderenzorg

Vergoeding zorginstellingen voor vastgoed verhoogd met duurzaamheidsopslag

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op 7 juli de beleidsregels voor langdurige zorg 2022 gepubliceerd. AAG heeft de belangrijkste wijzigingen benoemd voor zorgvastgoed. Zorgkantoren hebben de opdracht gekregen om toe te zien op de benodigde investeringen bij zorgaanbieders om vastgoed te verduurzamen. De vergoeding die zorginstellingen ontvangen voor vastgoed zal jaarlijks worden verhoogd met een duurzaamheidsopslag. Deze opslag geeft zorginstellingen meer financiële ruimte ten opzichte van de bestaande afspraken met verhuurders en verlaagt daarmee het risico voor beleggers.

Institutionele beleggers overhandigen aanbevelingen over zorgvastgoed

Amvest, Bouwinvest en Syntrus Achmea overhandigden op 8 juli hun aanbevelingen over zorgvastgoed aan demissionair minister Ollongren. Door te investeren in nieuwbouw van zorgvastgoed faciliteren institutionele zorgvastgoedbeleggers meerdere doelstellingen van het Rijk, zoals decentralisatie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn, professionalisering en efficiënte bedrijfsvoering van zorginstellingen, verduurzaming van de Nederlandse vastgoedvoorraad, langer thuis wonen, lagere zorgkosten door informele sociale netwerken en vermindering van eenzaamheid, afstoting van niet-DAEB-activiteiten door woningcorporaties en het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Er is op dit moment voldoende institutioneel kapitaal beschikbaar om de huidige investeringen in zorgvastgoed te verdubbelen.

Bron: IVBN

Kabinet trekt structureel 675 miljoen euro extra uit voor zorgsalarissen

Het demissionaire kabinet heeft geld vrijgemaakt om salarissen in de zorg te verhogen. Het gaat om structureel 675 miljoen euro extra, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Daardoor gaan de middeninkomens in de zorg met 1,5 procent omhoog. Om de maatregel te betalen wordt de zorgpremie jaarlijks dertien euro duurder. Volgens het kabinet profiteert zestig procent van de zorgprofessionals van de nieuwe maatregel. Goede arbeidsvoorwaarden zijn nodig om personeel te behouden en aan te trekken en zo de groeiende zorgvraag het hoofd te bieden.

Wachtlijsten langdurige zorg stabiel in derde kwartaal

Waar in de eerste twee kwartalen van 2021 het aantal wachtenden afnam door een combinatie van factoren zoals een toename van cliënten met zorgprofielen die relatief vaker via zorg thuis verzilverd worden, verhoogde sterfte, vertraging in het afgeven van nieuwe indicaties en een stijging van het aantal cliënten dat niet opgenomen wenst te worden, is het derde kwartaal het aantal wachtenden stabiel gebleven.

NIET-ACTIEF WACHTENDEN MET WLZ-ZORG

Bron: Zorginstituut Nederland (2021), bewerking Syntrus Achmea

Instellingen ouderenzorg lijken uitbreidingsopgave niet te gaan realiseren

De uitbreiding die zorginstellingen verwachten te realiseren ligt ver onder de benodigde capaciteit. De door minister Hugo de Jonge gewenste 25.000 additionele verpleeghuisplekken lijken hierdoor niet haalbaar. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer van Finance Ideas die is uitgestuurd naar zo’n negenhonderd financials in de zorg. Institutionele beleggers kunnen een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de uitbreidingsopgave en het terugdringen van de wachtlijsten.

Financiële situatie zorginstellingen positief

Ondanks de grote impact van de coronapandemie op de zorg was 2020 voor veel zorginstellingen financieel een goed jaar. Dit blijkt uit een analyse van jaarverslagen van instellingen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg van inkooporganisatie Intrakoop en Verstegen Accountants en Adviseurs. Uit een analyse van de jaarverslagen van ziekenhuizen van Finance Ideas blijkt ook dat de steunmaatregelen het resultaat het afgelopen jaar op peil hebben gehouden. Uit een analyse door EY van de jaarverslagen in de gezondheidszorg blijkt dat de sector in zijn totaliteit in 2020 er financieel beter voorstaat dan het voorgaande jaar. De financiële bestendigheid van de gezondheidszorg blijkt ook uit het geringe aantal faillissementen. Het risico voor beleggers in zorgvastgoed is daarmee beperkt.

FAILLISSEMENTEN GEZONDHEIDSZORG (TWEE KWARTALEN VOORTSCHRIJDEND GEMIDDELDE)

Bron: CBS (2021), bewerking Syntrus Achmea

Vereiste verduurzaming zorgvastgoed problematisch voor één op de vier ziekenhuizen

Voor een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen is de verduurzamingsslag voor de klimaatdoelstellingen voor 2050 een probleem. Dit blijkt uit een rapport dat Achmea samen met Royal HaskoningDHV heeft gepubliceerd na een rondgang langs 22 ziekenhuisorganisaties met dertig locaties. Volgens het rapport is een solide en op de langere termijn gerichte zorgstrategie cruciaal om de financiële basis te leggen voor duurzame vastgoedinvesteringen. Voor deze ziekenhuizen is daarom allereerst een strategische heroriëntatie van hun zorgstrategie nodig om de benodigde verduurzamingsslag van hun vastgoed voor 2050 mogelijk te maken.

RAPPORT VERDUURZAMING ZIEKENHUIZEN

Bron: Achmea, Royal HaskoningDHV (2021)

Positie privéklinieken is verbeterd tijdens de coronacrisis

De positie van privéklinieken binnen de zorgsector lijkt tijdens de coronacrisis te zijn verbeterd. Zelfstandige behandelcentra spelen nu een belangrijke rol bij het inhalen van uitgestelde planbare zorg. Ziekenhuizen en private klinieken werken steeds meer samen. In 2019 ging een kleine vijf procent van de vergoedingen door zorgverzekeraars naar zelfstandige behandelcentra. Zij behandelden bijna één miljoen patiënten, een stijging van 61 procent in zes jaar. In 2025 moeten dat er twee miljoen zijn volgens de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland. Zij verwacht dat veel van de bestaande 425 vestigingen zullen groeien en dat er nog eens honderd locaties bijkomen. Er zijn indicaties dat huisartsen vaker voor planbare zorg doorverwijzen naar een gespecialiseerde zelfstandige kliniek. Zo meldt Bergman Clinics een sterke stijging van het aantal doorverwezen patiënten in het tweede kwartaal en september. Zelfstandige behandelcentra lijken voor beleggers steeds interessanter.

CENTRUM OOSTERWAL - ALKMAAR

Bron: Syntrus Achmea

*gespecialiseerd zelfstandig behandelcentrum op het gebied van dermatologie en flebologie

Beleggingsvolume gering in derde kwartaal

In het derde kwartaal is het aantal afgeronde transacties beperkt geweest. Het beleggingsvolume was klein in vergelijking met voorgaande jaren. Ondanks het geringe aantal transacties blijft er veel kapitaal voor zorgvastgoed beschikbaar. Ook nieuwe buitenlandse toetreders zoeken kansen om de Nederlandse zorgvastgoedmarkt te betreden. Meer beleggers kiezen ervoor om te beleggen in segmenten waarin zij voorheen niet actief waren, zoals extramurale zorgwoningen en gezondheidscentra.

BELEGGINGSVOLUME (IN MILJARDEN €) ZORGVASTGOED PER KWARTAAL

Bron: CBRE (2021), Capital Value (2021)

Aanvangsrendementen stabiel of licht gedaald

Door de grote belangstelling van beleggers en het relatief beperkte geschikte aanbod blijven de aanvangsrendementen voor zorgvastgoed onder druk staan. Er zijn geen negatieve correcties op de beleggingswaarden van zorgvastgoed waargenomen door de verhoogde overdrachtsbelasting en de coronacrisis. De aanvangsrendementen voor extramuraal en intramuraal woonzorgvastgoed zijn gedaald met tien basispunten.

YIELDSHIFT (LAATSTE KWARTAAL, PRIME YIELDS EN PER SEGMENT)

Bron: Capital Value (2021), bewerking Syntrus Achmea

Vooruitblik

De zorgvraag zal door de coronacrisis groot blijven. Financieel heeft de zorg tot op heden de crisis goed doorstaan door de ondersteuning van de overheid en zorgverzekeraars. Wel blijven de financiën onder druk staan door een hoog ziekteverzuim en stijgende personeelskosten. Ook op de beleggingsmarkt blijft de vraag groot. Er zijn signalen dat de beleggingsmarkt weer aantrekt, maar het is nog onduidelijk hoe groot het beleggingsvolume in het vierde kwartaal zal zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Als het beschikbare kapitaal ver boven het beleggingsvolume blijft, is de verwachting dat de aanvangsrendementen verder zullen dalen.

image
image
image
image

Deel deze pagina